ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN KASTAAR

 

Ondernemingsgegevens

Kastaar

Terspautlosweg 9
3090 Overijse

[email protected]

0471/71.93.73

BE0766680872
0766.680.872
BE33733059084346

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Kastaar, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Terspautlosweg 9, 3090 Overijse, BTW BE 0766680872, (hierna genoemd “Kastaar”) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (Hierna genoemd “Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (Hierna genoemd “Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Kastaar moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Kastaar aanvaard zijn.

 

Kastaar kan de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden op elk ogenblik wijzigen, echter wel na vermelding van deze wijzigingen op haar website. Echter, de lopende overeenkomsten blijven onderworpen aan de voorwaarden die van toepassing zijn op het ogenblik dat de verkoop wordt afgesloten. Raadpleeg daarom regelmatig de laatste versie van deze algemene verkoopsvoorwaarden die ten alle tijde beschikbaar zijn op de website.

 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De leverings- en verzendingskosten worden gedragen door de klant (behalve ingeval van bijzondere voorwaarden vermeld op de website). De prijzen worden aangegeven rekening houdende met de informatie die de klant heeft verstrekt met betrekking tot de plaats van de levering.

Kastaar behoudt zich het recht voor om de prijzen op ieder ogenblik te wijzigen. Kastaar verbindt zich er echter toe om de geldende prijzen toe te passen die werden vermeld op het ogenblik van uw bestelling.

 

 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Kastaar kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

 

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat het online aanbod en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Kastaar niet. Kastaar is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Kastaar is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Kastaar. Kastaar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Wanneer ondanks de waakzaamheid van Kastaar toch blijkt dat de producten niet beschikbaar zijn nadat een bestelling werd geplaatst, zal Kastaar de Klant hierover per e-mail inlichten en uitnodigen om de bestelling te annuleren of te wijzigen. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 4: Online aankopen

 

Een bestelling kan geplaatst worden via de website door het volgen van de stappen zoals aangegeven. Bij bevestiging van de bestelling wordt om betaling gevraagd volgens de aangegeven betalingsmethode. Bij ontvangst van de volledige betaling komt de koop tot stand. Na bestelling van de goederen wordt aan de Klant een digitaal overzicht bezorgd van de bestelde goederen. De bestelling wordt na betaling klaargemaakt voor verzending en levering. De klant wordt aansluitend op de hoogte gebracht met een bevestiging van diens aankoop en met de modaliteiten van de levering conform de aangegeven leveringsmethode.

De klant kan online betalen via service provider “Mollie” en dit met de volgende betaalmethoden: Maestro, iDeal, via overschrijving op rekeningnummer BE…

Alle bestellingen zijn afhankelijk van de beschikbare voorraad. Bij een onverwachte stockbreuk zal Kastaar de Klant informeren en behoudt Kastaar zich het recht om de bestelling te annuleren. Kastaar is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 ‘Online aankopen’ werd vermeld, zullen alle artikelen, besteld via deze webwinkel, worden geleverd in België en Nederland op het adres dat door de Klant aangegeven werd bij het plaatsen van de bestelling, tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het foutief doorgeven van leveringsadressen. Dit kan aanleiding geven tot extra kosten die op de Klant verhaald zullen worden.

Alle goederen worden verstuurd vanuit Kastaar en de verzending wordt steeds uitgevoerd door een professionele koerier. Kosten en levertermijnen vind de Klant terug op onze website www.kastaarbox.be.

De geaccepteerde bestelling zal binnen 30 dagen na ontvangst van de integrale betaling van de bestelling uitgevoerd worden, tenzij de Klant akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Ingeval van betaling per overschrijving wordt de bestelling niet verwerkt tot op het ogenblik van de ontvangst van het bedrag. Bijgevolg zullen de toepasselijke termijnen in dit geval een aanvang nemen op de dag waarop de betaling wordt ontvangen en kunnen de termijnen dus verschillen van deze die werden vermeld op de dag waarop de bestelling werd geplaatst.

Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding. Partijen aanvaarden dat de leveringstermijn ingevolge uitzonderlijke omstandigheden langer kan zijn dan voormelde richttermijn. Kastaar is niet aansprakelijk voor de gevolgen die te wijten zijn aan een vertraging in de afwikkeling van de zendingen ten gevolge van feiten waarvoor de koerierdienst aansprakelijk is.

Kastaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging in of afwezigheid van de levering die te wijten is aan omstandigheden onafhankelijk van haar wil zoals stakingen, oorlogen, natuur- of andere rampen die de productie, het transport of de levering van de producten zouden beletten.

Kastaar zal de kostprijs van de bestelling niet terugbetalen zolang  de bestelling niet werd teruggezonden aan de verzender en op voorwaarde dat het product zich in de originele staat bevindt. Zie het retourbeleid van Kastaar, vermeld in artikel 7 van deze Voorwaarden.

 

Elke zichtbare beschadiging of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Kastaar.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Kastaar was geboden.

 

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Kastaar.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Kastaar te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Kastaar.

 

Termijnen

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.  Om het herroepingsrecht uit te oefenen dient de Klant gebruik te maken van het modelformulier voor herroeping dat terug te vinden is op www.kastaarbox.be.

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Kastaar heeft meegedeeld via het modelformulier op de website, terugzenden.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

Indien de termijn, van 14 kalenderdagen na ontvangst, voor het kenbaar maken van het herroepingsrecht  overschreden werd, is de aankoop een feit. Indien de termijn, van 14 kalenderdagen na het kenbaar maken het herroepingsrecht, voor het terugsturen van het product overschreden werd, is de aankoop een feit.

 

Producten

Onze retourservice is mogelijk voor producten die voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Het product is compleet (alle toebehoren en gebruiksaanwijzingen inclusief), in originele staat en onbeschadigd.
  • Het product is voorzien van originele etiketten, labels en/of kaartjes.
  • Het product zit (indien mogelijk) in de originele onbeschadigde verpakking.
  • Het product is ongedragen en ongewassen.

Ook kan de Klant enkel de boxen in zijn geheel terugzenden, tenzij het een defect product betreft. Indien dit het geval is, vragen wij eerst contact op te nemen met ons via onze contactpagina of via email.

 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • Cadeaubonnen en -kaarten
  • Gepersonaliseerde producten

 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Kastaar zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Kosten

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

 

Indien de retour voldoet aan de voorwaarden, zal Kastaar het aankoopbedrag vergoeden, inclusief de standaard leveringskosten, binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Kastaar op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Kastaar wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen of tot er sluiten bewijs voorgelegd kan worden van een complete terugzending. Indien er slechts een deel van de bestelling retour gestuurd werd, worden de kosten voor levering niet teruggestort.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Kastaar geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Kastaar betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.

 

 

Artikel 8: Garantie

 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Kastaar via het contactformulier op de website of via email en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Kastaar.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Kastaar zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 

De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel door de Klant zelf of door derden, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

De garantie is niet overdraagbaar.

 

 

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Kastaar is bereikbaar op het telefoonnummer via e-mail op [email protected]. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Kastaar beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Kastaar zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

 

Artikel 11: Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, Kastaar respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, leveringen en facturen, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en marketingdoeleinden.

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Kastaar, Terspautlosweg 9 3090 Overijse, [email protected] gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Kastaar, Terspautlosweg 9 3090 Overijse, [email protected].

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Kastaar heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Kastaar houdt online bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op [email protected]

 

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

Volgende cookies worden gebruikt:

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Kastaar om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van […]. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 

Kastaar kan deze Algemene voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

 

Het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

 

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).